Kontakt:

Kontaktní osoba: Jan Hudeček

Tel. číslo: +420 721 754 892

e-mail: rychle-snadno@email.cz

ICQ: 566 146 719

Vítejte na webu věnovaném inzerci a poznání, nákupu i zasmání!

Tajemství pyramid a Sfingy

Tajemství pyramid a Sfingy

sphinx-under-sand-partly.jpg

Kolik myslíte, že má taková Cheopsova pyramida či egyptská Sfinga let? Shodneme se na tom, že určitě vznikla před Kristem (tedy před naším letopočtem 0), ale kolik let před ním?

V historických knihách
se nejčastěji dozvíme,
že přibližně kolem 3.000
let př.n.l. a že ji stavěli
staří Egypťané. Je to však pravda?

Několik základních
faktů:

Začněme třeba Sfingou
– dáma má přednost.
Byla moderním světem
znovu objevena hluboce
pohřbena v písku někdy
závěrem 18. století,
tělo lva, ovšem s hlavou
člověka. Už na první pohled je divné, že
poměr malé lidské hlavy
vůči dokonalým proporcím masivního
těla lva vůbec nesedí,
ale proč ne. Podívejme
se pozorně na okolí
později odkryté Sfingy -
viz obrázek. Už na první
pohled vidíme na
přilehlých skalních
masivech, stejně tak
jako na ní samotné,
zřetelné známky
rozpadání spodní části – vodní erozí – způsobené dlouhodobým
působením protékající
vody a tím vyplavováním. To se
však stalo přibližně
kolem roku 10.000 př.n.l.,
takže musela být již
v té době postavená a
tím pádem i teorie 3.000 let př.n.l. nutně padá. Pro srovnání uvádím erozivní působení na skaliska na území Kréty, a abychom nemuseli chodit příliš daleko, připojuji i naše skalní města - Pravčickou bránu. Jak vidíme, zde všude musela být dříve „voda“ neboť pískovce vznkly sedimentací jemných částic na mořské dno a potvrzuje nám to tím pádem záměrně utajovanou Einsteinovu teorii cyklicky se opakujících posunů zemských pólů.

Ale zpět do Egypta. Zde
vidíme, kolik úsilí se
vynaložilo na to, abychom tuto pravdu
nevnímali a věřili oné
pohádce o pracovitých a
usilovně budujících
Egypťanech. Sfinga je
před našimi zraky
mnohokráte opravovaná a restaurovaná, aby
nebyly známky vodní
eroze vidět a nedej
Bože začal někdo
přemýšlet - jak se tam
vlastně vzaly?

Zajímavé na tom všem
navíc je, že lev je
známý jako slunečné
znamení a v této době i
konstelace lva
vzestupovala přímo ve
směru za pohybem
Slunce – kolem roku
10.500 př.n.l.
Nezapomeňme navíc,
že poloha velké pyramidy v Gize,
směřuje přesně v ose Sever – Jih a navíc je v dokonalé proporci se souhvězdím Orionu –
jeho pásu – a to co do
pozice seřazení tak i
velikostí jednotlivých
hvězd, resp. pyramid.
V tom případě máme
okamžitě další indicii,
neboť konstelace
Orionova pásu je dnes
umístěna pod jiným
úhlem díky precipitaci
naší zemské osy (360
stupňů za 25.920 let
neboli 1 stupeň za 72
let), zato přesná poloha
souhvězdí se naprosto
shoduje právě s pozicí
odpovídající roku 10.500
př.n.l.. Hmmm, začíná to být zajímavé, co říkáte?

Můžeme tedy tuto
otázku uzavřít s tím,
že pyramidy i Sfinga,
s nejspíše původní, lví
hlavou (symbol Slunce),
byla postavena nejdříve
kolem roku 10.500 př.n.l.,
kdy je historicky
evidováno silné
rozvodnění (nejen) Nilu,
svým měřítkem
srovnatelné s biblickou
potopou.
Samotná vnější
struktura pyramid má
mnoho zajímavých
vlastností:

Nejmodernější stavební vybavení v podobě GPS a laserových zaměřovačů dokáže dle konstrukčních odborníků čtvercovou
stavbu velikosti
pyramidy (cca 228 x 228
m) sestrojit s přesností
přibližně plus minus 8-10 cm, přičemž odchylka je na pyramidě ve skutečnosti necelé 1,5 cm a všechny úhly
základny jsou dokonale
pravé – 90 stupňů. Další
věcí je „sedání“ novostaveb do podloží.
Normy povolují a
počítají se sednutím
staveb v průměru o 14
cm za prvních 100 let
jejich provozu. Velká
pyramida i při své váze
a historické době
vytvoření nesedla o více než 2 cm. Jedná se stále o evidentně
nejrozlehlejší stavbu
lidské historie a to vše
před téměř 12.500 lety
a primitivními prostředky?

Další zakódované
poselství v pyramidách
je návod jak nalézt i ve
čtverci kruh: pokud totiž
změříme obvod velké
pyramidy a podělíme jej
dvojnásobkem její
výšky, dostaneme p
(pí) tedy Ludolfovo číslo
3,1415926536… a to
dokonce s takovou
přesností, že odpovídá
na celých 17 číslic za
desetinnou čárkou. Že
by další takhle přesná a
neuvěřitelná shoda
náhod? Těžko.

Velká pyramida se
skládá z 2,5 milionu
různých kvádrů a podle
historiků byla budována
Sphinx_restoration_1925.jpg

tehdejšími primitivními prostředky (jako šikmá plocha, válení po kládách, tažení na sáních) za pouhých 20 let. Pokud si trochu pohrajeme s čísly, zjistíme, že pokud by stavitelé měli stihnout předpokládaných 20 let,
museli by pokládat do
své naprosto dokonalé
polohy jeden kvádr
každých 3,5 minuty a to
po celých 24 hodin
denně, což je
samozřejmě nesmysl a
nejsme toho schopni ani
dnes s naší technologií.
Pomíjím fakt, že by
musely být všechny již
předem vyrobeny a
logisticky přesně
distribuovány dle
probíhající stavby.
Některé bloky mají
přitom takovou
hmotnost, že je nejsme
schopni ani dnes
přepravit za pomoci
nejsilnějších jeřábů. (Na
snímku restaurace
hlavy z roku 1925)
Pokud stavitelé dle
teorií historiků používali
šikmou rovinu, musela
se spotřeba materiálu
ještě znásobit, a kam
se po ukončení prací
poděly zbylé části,
kterých muselo být
strašlivé množství?
Další nejasný bod, že?

No a na závěr už jen
myšlenka, že na použití
klád pro válení, je
materiál z palmových
stromů, které jsou
v oblasti Egypta obvyklé, zcela nevhodný
a ani jich tolik v celém
Egyptě není k dispozici.

Staří Egypťané po sobě
zanechali obrovské
množství zdokumentovaných
událostí. Dovídáme se,
který král kdy vládl, jak
pěstovali úrodu,
obětovali bohům, chovali dobytek, vykonávali různá řemesla, dovídáme se o tom, že nejspíše znali
elektrickou energii - byly
nalezeny alkalické
články, které dokázaly
vytvořit napětí kolem 5
Voltů, ovšem NIKDE se
nenašlo, jak byly
pyramidy budovány.
NIKDE ! Proč asi?
Protože je nestavěli.

Kdo a jak je ale postavil?
Pro ty, kteří již mají
méně předsudků než
ostatní a mají též
nastudováno ledacos
z oblasti UFO, asi
nepřekvapí tvrzení, že
jsme při stavbě
pyramid, stejně tak
jako od začátku věků,
nebyli tak úplně sami.
Měli jsme zdatné
pomocníky resp. tvůrce
a ochránce, ať již z jiného prostoru, dimenze nebo času. Ti
uměli dokonale pracovat
s principy antigravitace
a ovládání rozmanitých
forem energií, tedy i
hrubé hmoty.

Současná věda učinila též částečný pokrok a
jako příklad uvádím
Korálový hrad na Floridě
– Coral Castle, jehož
tvůrce (litevský vědec
Edvard Lídskalnin
1897-1951) přemísťoval
za pomoci jednoduché
trojnožky vybudované
z telegrafních sloupů a
s využitím elektromagnetických
principů, obrovské
korálové kvádry o
hmotnostech několika
desítek tun. Pozn.:
Každé těleso má v poli
Země svou hmotnost a
tím frekvenci stejně
jako znějící tón na
určité délce struny.
Rezonancí jedné struny
se rozechvějí i okolní
stejně laděné struny,
ale to už příliš
napovídám… Více
informací například ve
videu zde:

http://www.youtube.com/watch?v=HrljSjQqArU&feature=related

Pyramidy však nalezneme nejen
v Egyptě, nýbrž napříč
celou naší planetou.

Namátkou uvádím
Mayské stavby, Aztécké stavby, Čínské, Japonské i
Indické monumenty a
dokonce byly objeveny i
podmořské pyramidy
(které byly dle všeho
původně vystavěny na
suché zemi).

Proč?
Jak je možné nejlépe
zajistit, aby se naše
živá planeta, tedy
v podstatě téměř
přesná koule, otáčela
pod stejným úhlem,
konstantní rychlostí,
s minimální výchylkou a
byla dokonale „ovladatelná“? Jak navíc
zajistíte, aby se
magnetické vlivy a
kolísání Sluneční
aktivity minimálně
projevilo na změnách
Sluneční aktivity, která
je proměnlivá dle
Slunečních cyklů a
pohybem naší soustavy
napříč galaktickým
pásem. Stejně jako
moderní počítačová
animace - potřebujete
k tomu určité ochranné
energetické – referenční – body, které budou jasně a kontrolovatelně
definovány. Navíc musí
být dostatečně
energeticky silné, aby
jejich účinek měl
patřičný efekt –
zejména pokud na
planetě evidentně
existuje křehká forma
života na bázi vodíku,
uhlíku, dusíku a kyslíku,
která si sama poradí
dost těžko. (viz. NASA – neví proč se některé
změny jako oteplování
dějí napříč celou galaxií.

Nepůjdu příliš do
hloubky, pouze se
spokojíme s konstatováním, že
pyramida je prokazatelně silný
akumulátor a směrovač
energie a jejich společné působení je schopno naší planetu (díky vhodnému propojení energetických center) ochránit před devastujícími účinky
kosmických změn
vyvolaných silnými pulsy zejména Sluneční
energie a udržet její
magnetické pole co
nejvíce v poloze, která
je stabilní (aztécké
symboly hada z nebes,
řecký hněv bohů z
nebes i křesťanský
oheň zkázy a boží hněv
z oblak).

Závěr a shrnutí:

Pod samotnou velkou
pyramidou a nejen pod
ní, je poměrně hustá síť
chodeb a místností,
včetně dobře ukrývané
proslulé síně záznamů
(hall of records).

Pročpak?

Člověk pro svůj život
sice potřebuje sluneční
světlo, ale nesmí ho být
příliš. Proto byla alespoň
část lidského pokolení
předurčena a zachráněna uchýlením
se na kritické období
maximálních slunečních
bouří pod zem (viz. nyní
budované podzemní
základny a tunely plnící
se rozličnými semeny
rostlin, stejně tak i
všemožnými
informacemi z různých
vědních oborů lidské
činnosti – Norsko, USA).
Pro zajištění maximální
ochrany pod pyramidami byly po dokončení staveb pokryty do hladka vyleštěným granitem, který dokonale sluneční
světlo i teplo odrážel
(později poničen a z
pyramid rozebrán při
stavbách jiných budov v
okolí). Slunce mělo
extrémní sílu svých
erupcí a hrozilo
magnetické přepólování
naší planety, proto se
bylo naprosto nutné pro
zachování života
schovat co nejhlouběji
pod zem – tedy alespoň
části obyvatel země
(jinak byly objeveny tunely budované napříč celými zemskými deskami vybudované ještě dávno před Egyptem).

Poselství budoucím
generacímProto znamení původního lva - Slunce, proto tak masivní obrana před slunečními paprsky, proto tak obrovské bariéry proti jejich pronikání (pomíjím
pohřební a pamětní
účely pozdějších
obyvatelů - Egypťanů).

Prozatím upouštím od
psaní velmi důležitého
tématu týkajícího se
časových a jiných
hvězdných portálů –
bran, společně s
transformační funkcí
merkaby Země a
člověka i jednotlivých menších pyramid - umožňujících přesun do jiné dimenze, stejně tak jako souvislost s Marsem a nalezenou tváří na povrchu velmi podobnou tváři naší pozemské Sfingy. Pouze doplním, že slovo Kahira - tedy Cairo znamená - Mars a
že bylo v minulých
dnech v pralesích
Mexické oblasti nalezeno za pomoci
laserových scanů tisíce
malých pyramid
zarostlých tropickým
porostem.

Originál článku týkajících
se scanování pralesů v
angl. jazyce naleznete
zde: www.sciencedaily.com/releases/2010/05/100511111935.htm

Podle mnoha badatelů a
průzkumníků zabývajících se viděním
na dálku – remote
viewing (uvedu např.
Edgar Cayce či Paul
Brunton) se pod prackami Sfingy skrývá
utajované a doposud
záměrně zadržované tajemství našeho stvoření a původu člověka.

Jedna zajímavá informace - Egyptská
vláda vydala počátkem
tohoto tisíciletí zákaz
dalšího bádání, hledání,
vykopávání a odhalování památek -
hádejte do kdy?

Ano, do konce roku
2012, můžete si sami
ověřit. Na druhou stranu
jsem i přes tento zákaz
narazil na ověřenou
informaci z několika
zdrojů o aktuálním,
právě probíhajícím
tajném průzkumu poblíž diskutované Sfingy, který se děje za nocí od počátku měsíce května 2010. Odstraňování písku i bloků kamene probíhá za použití těžké techniky a za minimálního osvětlení.
Vše je mimo oči běžné
veřejnosti. Copak tam
asi naši Egyptští
soudruzi tak usilovně
během nocí hledají a
proč vše neprobíhá přes
den a za běžného zájmu tisku a s velikou grácií objevovatelů jako
obvykle?

Kéž by nám zjištění a
odhalení historických
informací a dat pomohlo překonat nástrahy příchozího období zkoušek lidstva a maximální Sluneční
aktivity očekávané
v letech 2012 a 2013. Již
dnešní příznaky jeho
rostoucí aktivity vidíme
velice jasně.
<-- Vrátit se o krok zpět


Bookmark and Share


09.12.2011 09:55:36
hudy999ajajajajaja


PřihlášeníRegistraceNakupujete rádi, nebo hledáte výhodného poskytovatele služeb? Máme pro Vás TOP výběr těch NEJ e-shopů a poskytovatelů v přehledných kategoriích:Name
Email
Comment
Or visit this link or this one